Draai uw scherm voor de beste ervaring.

Industrielawaai

Ten behoeve van vergunningverlening en het oplossen cq voorkomen van klachten adviseren wij bedrijven en overheden op het gebied van industrielawaai. Dit omvat het uitvoeren van geluidmetingen, opstellen van rekenmodellen en advisering over mogelijke voorzieningen, vergunnings-voorschriften e.d. Wij gaan daarbij zo efficiënt mogelijk te werk: in eenvoudige situaties waar ruimschoots aan de eisen kan worden voldaan stellen we een zgn. akoestische verklaring op. In complexe gevallen verrichten we geluidmetingen ter plaatse en maken we een uitgebreid rekenmodel. Indien nodig maken we een plan van aanpak met maatregelen om aan de eisen te voldoen.

Overheden adviseren wij bij het opstellen van vergunningsvoorschriften, verrichten van geluidmetingen, beoordelen van akoestische onderzoeken enz.

Wij voeren tevens onderzoek uit naar (geluid)niveaus op de werkplek en de eventueel te treffen voorzieningen. In onze rapportage geven we aan welke voorzieningen (aanpassing machines, gehoorbescherming, e.d.) noodzakelijk zijn. Daarbij hanteren we de ARBO-wetgeving.